Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
Jelentkezés

FőoldalJelentkezés

Jelentkezés

162. § (1) Szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tartani (a továbbiakban: vizsgaidőszak). A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontban lehet tenni.(2) *  Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon közzétett közleményében – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – határozza meg a szakmai vizsga tanévét megelőző tanév májusának utolsó munkanapjáig. A projektfeladat vizsgaidőpontját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg.

263. § (1) *  A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa tanult szakma szakmai vizsgájára a jelentkezési lapot az akkreditált vizsgaközponthoz nyújtja be az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott formábanA jelentkezési laphoz csatolni kell a szakmai vizsgával kapcsolatos kérelmeket és az ilyen kérelem alapjául szolgáló okiratok másolatát.

(2) A jelentkezési lap benyújtásának határidejea) a február-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónapjának első napja,b) a május-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja,c) az október-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja.

(3) A jelentkező a szakmai vizsga megkezdéséig igazolja, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételekkel rendelkezik. Ha a jelentkező a szakmai vizsga megkezdéséig nem teljesíti vagy nem igazolja, hogy megfelel a szakmai vizsgára bocsátás képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételeinek, a jelentkezését törölni kell.

264. § (1) A szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól – a jogszabályban vagy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kivétellel – felmentés nem adható.(2) Mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott felmentés esetén a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül.

Jelentkezés képesítő vizsgára

A szakgimnáziumok és szakiskolák tanulói a képzésük teljesítését illetve a programkövetelményben rögzített vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítését követően jelentkezhetnek képesítő vizsgára. (Tehát iskolai rendszerben történő szakgimnáziumi és szakiskolai szakmai képzés esetében nem állít ki az iskola tanúsítványt a képzés befejezését követően, hanem a tanulmányok befejezését igazoló bizonyítvány feleltethető meg ennek a dokumentumnak.)

A képesítő vizsgára történő jelentkezés az iskola, mint vizsgaközpont által kiadott jelentkezési lap kitöltésével, történik, amelyet a jelentkező aláírásával hitelesít. A vizsgára jelentkező az iskola által meghatározott feltételek és a jelentkezési határidő betartásával adja le hitelesített jelentkezési lapját.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20-as EMMI rendelet) 184/P.§ alapján:

„184/P. § (1) Képesítővizsgára írásban kell jelentkezni a vizsgaközpont honlapján közzétett jelentkezési lap benyújtásával.

(2) A képesítővizsgára történő jelentkezés benyújtásának határideje

a) a február-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónapjának 15. napja,

b) a május-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának 15. napja,

c) az október-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának 15. napja.

(3) A képesítővizsgára történő jelentkezéskor csatolni kell a vizsgával kapcsolatos kérelmet és az ilyen kérelem alapjául szolgáló okiratot vagy annak hiteles másolatát.

(4) A képesítővizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni

a) a személyi igazolványt (a tanulói jogviszonyban állók kivételével),

b) a programkövetelményben előírt iskolai végzettséget vagy szakmai előképzettséget igazoló eredeti okiratot (vagy a képző intézmény, illetve a vizsgaszervező által hitelesített másolatát), valamint a programkövetelményekben meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumot, továbbá

c) a szakmai képzés befejezését igazoló bizonyítványt.

(5) A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a törzslap kitöltésére szolgáló központi elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgaközpont által hitelesített törzslapkivonatot is.

(6) A vizsgaközpont a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgázó megfelel a programkövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek.”

A fentiek alapján tehát a Vizsgaközpont a jelentkezési lap aláírásával felelősséget vállal a vizsgára bocsátás feltételeinek meglétéről.

Szakmai- és képesítő vizsga adminisztrációját támogató felület

Vizsgaközpont Rendszer elérhetősége: Vizsgaközpont Rendszer | Meghirdetett vizsgaidőpontok (e-kreta.hu)

Vizsgáztatás folyamatát támogató moduljának felhasználói kézikönyve – Vizsgajelentkező felhasználók számára innen tölthető le: KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer

Felmentési kérelem letölthető:

Technikumi- és szakgimnáziumi képzés esetén: https://vizsga.szamalk-szalezi.hu/mod/folder/view.php?id=2235